Politika zasebnosti

Nahajate se na spletnem mestu: https://www.trgo-mokk.si/ vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Lastnik spletnega mesta TRGO-MOKK d.o.o.in si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu https://www.trgo-mokk.si/, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. Lastnik pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.

Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne prek hipertekstovnih povezav. Povezave s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj TRGO-MOKK d.o.o., zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so samo informativne narave, zato lastnik ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Lastnik odgovornost zanje izrecno izključuje.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last lastnika ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine oz. predpisov o varstvu osebnih podatkov.

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke.

Namen zbiranja osebnih podatkov
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:
– komunikacijo med potencialnimi strankami oz. jih uporablja izključna za odgovore na poslana vprašanja, sporočila preko poslanega spletnega obrazca.

Upravljavec lahko obdeluje naslednje osebne podatke uporabnikov:

  • ime
  • priimek
  • elektronski naslov
  • zadeva
  • sporočilo

Osebna privolitev uporabnika
Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. (V kolikor se pošlje povpraševanje direktno na elektronski naslov).

Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji. (V kontaktnem obrazcu, prosimo za strinjanje z uporabo vaših podatkov).

Neposredno trženje
Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Shranjevanje osebnih podatkov
Na spletni strani https://www.trgo-mokk.si/ se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo neposredno na elektronski naslov info@trgo-mokk.si

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov
Na spletni strani https://www.trgo-mokk.si/ se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo neposredno na elektronski naslov info@trgo-mokk.si

Obvestilo:
Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

PIŠKOTKI

O piškotkih

Kaj so piškotki?
Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani.

Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno.

Razlogov za uporabo piškotkov je več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (izbira jezika, število prikazanih rezultatov, velikost pisave itn.), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (registracija, vsebina nakupovalne košarice, prijava na e-novice, ogled videa itn.), pomagajo pri zbiranju podatkov o navadah spletnih uporabnikov (število obiskov, uporabnikom zanimiva vsebina itn.), s katerimi si pomagamo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo in ocenimo učinkovitost zasnove spletne strani.

Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih straneh, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati.

Ker želimo biti z vami popolnoma odkriti, smo pripravili seznam vseh piškotkov, ki jih uporabljamo, in zakaj. Upoštevajte, da se z nadaljnjo uporabo te spletne strani strinjate z našo rabo opisanih piškotkov.

Katere piškotke uporablja ta spletna stran?

Nujno potrebni piškotki
Piškotki, ki nam pomagajo ustrezno prikazati vsebine, omogočajo delovanje obrazcev in drugih elementov spletne strani.
Tovrstni piškotki so aktivni le v času trajanja seje.

Google
Google uporablja piškotke za shranjevanje priljubljenih uporabniških nastavitev, izbire jezikovne verzije, št. prikazanih zadetkov in vrednosti, prikaz informacij na Google zemljevidih ter mnogih drugih funkcionalnosti in storitev tega spletnega giganta.

Google Analytics
Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo, prikazati relevantno vsebino itn. Pri razbiranju teh podatkov vas ne moremo osebno prepoznati.
Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let.

Kako lahko upravljate ali brišete piškotke?
Piškotkov nikakor ne bomo uporabljali za zbiranje vaših osebno določljivih podatkov, po želji pa lahko nastavitve o uporabi piškotkov spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave.

Večina modernih brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.

Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov se bo prikazalo ob vsakem obisku, dolgoročno pa bo to negativno vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.

Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje. Informacijo o tem lahko poiščete s pomočjo funkcije »Pomoč«, obiščete www.aboutcookies.org, ki nazorno razloži postopek v vseh modernih brskalnikih, ali pa nas kontaktirate prek e-pošte.

General terms

You are on website: https://www.trgo-mokk.en/. Your access and use of this site are subject of our general terms. By accessing the site, you acknowledge that you are aware of them, that you agree with them and that you are bound by them.

Owner of this website TRGO-MOKK d.o.o. reserves the right to change or supplement these GENERAL TERMS without any prior notice.

All data and information published on the website https://www.trgo-mokk.si/ should be checked before use with our colleagues. The owner of this data pays grave attention to correctness and accuracy of the data. He checks and updates them regularly. But as they may change between the two updates, he takes no responsibility for their accuracy. Furthermore, he gives no guarantees for the integrity or correct interpretation of the information provided.

The same applies also for all other websites that can be accessible through hypertext links. You establish links to these sites at your own risk. TRGO-MOKK d.o.o.. does not take any responsibility for them.

The information on the website is for informational purposes only. The owner takes no responsibility for any possible errors in the content or in correctness and accuracy of the published information, which may have arisen due to the time mismatches, typing errors or other unforeseen reasons. Content published on this site or linked sites may therefore contain inaccuracies, typing, grammar or typographical errors. The owner explicitly excludes liability for them.

Images of persons, objects, places, and other images displayed on the Website are either the property of the owner or may be published with the permission of the owner.

Any use of these images without the written permission of the owner is prohibited and is a violation of copyright or other intellectual property rights or regulations on the protection of personal data.

PRIVACY POLICY
We treat with your personal information in accordance with the law. In a fair, secure and transparent manner. We are aware of our responsibility because you have trusted us your personal data.

The purpose of collecting personal data
The operator processes personal data of users for the following purposes:
– communication between potential clients or for using them exclusively for answering the submitted questions, messages via the submitted online form.

The operator may process the following personal data of users:

  • name
  • last name
  • e-mail address
  • matter
  • message

Personal consent of the user
The operator provides the possibility of personal consent of the user, where necessary, without a pre-filled check box. (If the inquiry is sent directly to the e-mail address).
The personal consent of the user is his or her free will that his personal data may be processed for a specific purpose.

The consent is given on the basis of information provided to him by the operator under these legal conditions. (In the contact form, please agree with usage of your information).

Direct marketing
The operator does not use any personal data for direct marketing purposes.

Storage of personal data
Our website https://www.trgo-mokk.si/ does not store user data when he sends a request. This data is sent directly to the email address info@trgo-mokk.si .

Transmission of personal data to third parties
The operator does not pass on personal data of users to third parties.

Storing of personal data
Our web page https://www.trgo-mokk.si/ does not store user data when the user sends a request. This data is sent directly to the email address info@trgo-mokk.si.

Notification:
This website uses cookies. By continuing to browsing the site, you agree to our use of cookies.

COOKIE

About cookies

What are cookies?
A cookie is a small text file that is stored on the web browser on your computer when you visit a website.

With the help of cookies web-site interaction with the user is faster and easier. With their help, a website remembers users’ preferences and experiences, this way we save time and make browsing more efficient and enjoyable.

There are many reasons why we use cookies. First is their ability to store information about the status of each website (language selection, number of hits displayed, font size, etc.). Also, it assists us at the implementation of online services (registration, shopping cart content, sign-up for e-newsletter, video watching, etc.), it helps us to collect information about habits of online users (number of visits, user-generated content, etc.). All these properties can help us to improve your users experience and also help us to evaluate the effectiveness of our website design.

None of the cookies that we use on our sites, collect personally identifiable data.

Because we want to be completely honest with you, we have compiled a list of all the cookies we use and reasons why we use them. Please note that by continuing to browse this site you agree with our use of the cookies described.

Which cookies are used on this site?

Strictly Necessary cookies
Cookies that help us to display the content properly. It enables functioning of forms and other elements of the website.
Such cookies are only active during duration of the session.

Google
Google uses cookies to store popular user preferences, languages, number of displayed hits and values, hits displayed on Google Maps, and many other features and services of this online giant.

Google Analytics
Google Analytics is a web analytics service. It provides us with information about the behaviour of users on our site and so helps us to create a better user experience, to display more relevant content, etc. We are unable to personally identify you when analysing this information.
The life span of these cookies is up to 2 years.

How can I manage or delete cookies?
We will in not use cookies to collect your personally identifiable data, but nevertheless you can also change settings of your cookie usage on your computer or mobile browser.
Most modern browsers allow you to accept or reject all cookies, accept or reject only certain types of cookies, or set a warning that the site wants to store a cookie on your device. You can also delete cookies already stored by your browser on your device.
Please note that if cookies are turned off, all functionality of the web page may not work as effectively, a cookie alert will be displayed at every visit, and in the long run, this will negatively effect on your user experience.

The process of changing cookie settings differs in each browser. You can find more information about this with the »help« function, visit www.aboutcookies.org , where the procedure of all modern browsers is clearly explained, or contact us by e-mail.