Prezračevanje kurilnice je eno od najpomembnejših vprašanj pri zagotavljanju zdravega in varnega okolja v kotlovnici oz. kurilnici. Pomembno je, da imamo v kotlovnici učinkovit sistem prezračevanja, saj ta zagotavlja stalno menjavanje zraka v prostoru. V nasprotnem primeru lahko pride do kopičenja nevarnih plinov kot sta ogljikov monoksid in dušikov dioksid. Vdihavanje strupenih plinov, pa ima lahko resne posledice na naše zdravje. Pojavijo se lahko glavoboli, omotica, slabost in celo omedlevica.

Poleg zdravstvih težav pa lahko pride tudi do požara ali eksplozije, torej do uničenja lastnine in ogrožanja življenj. To pa je nekaj, česar najbrž ne želi nihče, sploh, če lahko take nesreče preprečimo oz. zmanjšamo možnosti za njihov nastanek s tem, da zagotovimo ustrezno in učinkovito prezračevanje v kurilnici oz. kotlovnici.

Slabo oz. neustrezno prezračevanje pa ne ogroža le naših življenj in lastnine, ampak vpliva tudi na učinkovitost in delovanje kotla oz. kurilnih naprav, ter lahko povzroči nastanek okvar in drugih težav v delovanju sistema.

Zakaj je torej pomembno pravilno prezračevanje kurilnice oz. kotlovnice?

 • Zaradi ohranjanja zdravja in varovanja življenj oseb, ki se nahajajo v kurilnici.
 • Zaradi preprečevanja nastanka požarov in eksplozij.
 • Zaradi omogočanja učinkovitega delovanja kurilnih naprav in sistema v kurilnici.

Kaj je kurilnica oziroma kotlovnica in čemu je namenjena?

Najprej se pojavi vprašanje ali sta kotlovnica in kurilnica sopomenki?

Če pogledamo v SSKJ, sta kurilnica in kotlovnica sopomenki.

Če pa pogledamo v Smernico SZPV-ja 407: Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav, pa med kurilnico in kotlovnico obstaja razlika.

Kurilnica je po smernici prostor s kurilnimi napravami s skupno nazivno toplotno močjo do 50 kW.

Kotlovnica pa je prostor s kurilnimi napravami s skupno nazivno toplotno močjo več kot 50 kW, če gre za kurilne naprave na trdna goriva in nad 100 kW, če gre za kurilne naprave na tekoča ali plinasta goriva.

Na splošno se torej izraz kotlovnica pogosteje uporablja za večje prostore, v katerih so nameščeni kotli ali druge kurilne naprave z večjo nazivno močjo. Izraz kurilnica pa se pogosteje uporablja za manjše prostore, kjer so nameščene manjše kurilne naprave.

Torej tako pri kurilnici kot kotlovnici pa gre običajno za nebivalni prostor, kjer se nahajajo kotli ali kurilne oz. ogrevalne naprave za ogrevanje prostorov ali proizvodnjo toplote v druge namene.

Naprave, ki jih najdemo v  kotlovnici oz. kurilnici

 • kurilne oz. ogrevalne naprave,
 • gorilniki,
 • črpalke za vodo,
 • ekspanzijske posode,
 • regulacijski ventili,
 • itd..

Pomembno je, da je oprema v kotlovnici oz. kurilnici redno vzdrževana in pregledana. Na ta način se zagotovi optimalno delovanje sistema in tako se zmanjša tveganje za nesreče in druge težave.

Primer pregleda naprav in kurilnice lahko pogledate na posnetku.

Po pravilniku o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav se:

 • V bivalne prostore se lahko vgradi smo kurilne naprave na tekoče ali plinasto gorivo, ki obratujejo neodvisno od zraka v prostoru.
  Lahko se vgradi tudi kurilne naprave na trdo gorivo, ki prav tako obratujejo neodvisno od zraka v prostoru. Vendar pa je v tem primeru, potrebno v prostor vgraditi tudi električno napravo za detekcijo ogljikovega monoksida v gospodinjstvih (CO senzor).
 • V nebivalne prostore, pa lahko vgradimo kurilne naprave na tekoče, plinasto gorivo ali trdo gorivo, ki obratujejo odvisno od zraka v prostoru.

Prezračevanje kurilnice je pomembno!

Prezračevanje v kurilnici oz. kotlovnici je zelo pomembno za zagotavljanje varnega in učinkovitega delovanja kurilnih naprav. Z ustreznim prezračevanjem zagotavljamo zadostno količino svežega zraka, ki je potreben za izgorevanje kuriva v kurilnih napravah in odvajanje nevarnih plinov.

Tako v kurilnici, kot kotlovnici, kot tudi v ostalih delih hiše, lahko uporabimo različne načine prezračevanja.
Izbira vrste prezračevanja pa je odvisna predvsem od velikosti kurilnice oz. kotlovnice ter moči kurilnih naprav.

Katere so najpogostejše oblike prezračevanja v kotlovnici?

Naravno prezračevanje

Rešetka za zračnik RPL-25 omogoča naravno prezračevanje kurilnice

Do naravnega prezračevanja pride, ko imamo temperaturne razlike in razlike v tlaku. Po fizikalnih zakonih se zrak giba od mesta z višjim tlakom proti mestu z nižjim tlakom. Temperatura zraka je v notranjosti objekta, sploh pozimi, običajno višja kot zunaj, hladen zrak pa je gostejši od toplega, kar sproži gibanje zraka. Tako sta izpolnjena oba pogoja za naravno prezračevanje.

Naravno prezračevanje kurilnice običajno omogočajo odprtine v stenah, vratih in stropu kotlovnice. Svež zrak vstopa skozi odprtine v steni ali vratih, medtem, ko se onesnažen zrak odvaja skozi odprtine pod ali v stropu.

Po smernici SZPV 407 mora prostor, v katerem je ena ali več kurilnih naprav, ki so odvisne od zraka v prostoru, in imajo skupno nazivno toplotno moč do 35 kW izpolnjevati naslednje zahteve:

 • Imeti mora vsaj eno zunanje okno ali vrata, ki se odpirajo na prosto (to so prostori, ko imajo povezavo na prosto) in prostornino vsaj 4m3 na 1kW skupne nazivne moči kurilnih naprav.
 • Povezan je z drugimi prostori, ki imajo odprtine na prosto. Ta odprtina mora biti v velikosti najmanj 150cm2. Skupna prostornina prostorov, ki zagotavljajo zgorevani zrak za istočasno delujoče naprave, odvisne od zraka v teh prostorih mora biti vsaj 4m3 na 1kW njihove nazivne toplotne moči. Prostori brez odprtin na prosto se ne prištevajo k skupni prostornini teh prostorov ali
 • ima odprtino na prosto s prosto površino vsaj 150cm2 ali dve odprtini s prosto površino vsake vsaj 75 cm2 ali zračnik na prosto, ki ima ekvivalenten prosti presek odvisen od zahtevanega a pretoka zraka.

Po Smernici SZPV-ja 407: Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimodvodnih naprav, bi torej odprtini za prezračevanje, lahko bila dva zračnika. Zgornji zračnik, naj bi bil 1,8m nad tlemi, spodnji zračnik pa v bližini tal. Najbolje je, če sta zračnika v nasprotnih stenah, tako bo naravno prezračevanje potekalo optimalno. Vsak zračnik mora imeti prosto površino vsaj 75 cm2.
Če potrebujete zračnik za kurilnico, si lahko našo ponudbo le-teh pogledate tukaj.

Mehansko prezračevanje

Mehansko prezračevanje vključuje uporabo mehanskih naprav za prezračevanje npr. odvodni ventilatorji. Ti odvajajo zrak skozi prezračevalne kanale oz. direktno skozi zračnik v steni.

V smernici SZPV 407 – Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimoodvodnih naprav, je navedeno pojasnilo, da morajo biti naprave, ki sesajo zrak iz prostora (npr. prezračevalne naprave) skladne s točko 8.2.2.3.2, 8.2.2.3.3 in 8.2.2.3.4 Tehničnih pravil za plinske inštalacije nemškega združenja plinske in vodovodne stroke (DVGW-TRGI G 600). Prav tako pa obratovanje prezračevalnih naprav ne sme ovirati obratovanja kurilnih naprav v drugih etažah. Preprečiti je potrebno tudi uhajanje dimnih plinov iz kurilnih naprav, ki niso v rabi.

Kombinirano prezračevanje

Kombinirano prezračevanje je kot že ime pove kombinacija naravnega in mehanskega prezračevanja. Naravno prezračevanje se običajno uporablja za zagotavljanje osnovnega prezračevanja, medtem ko mehansko prezračevanje zagotavlja dodatno prezračevanje, ko je to potrebno.

Naravo prezračevanje se lahko zagotavlja skozi odprta okna, zračnike v vratih, zračnike v fasadi. Tukaj si lahko preberete več o različnih vrstah zračnikov v fasadi.

Poleg tega, da izberemo ustrezno metodo prezračevanja, je pomembno tudi, da pravilno dimenzioniramo prezračevalni sistem. Na to pa vpliva velikost kotlovnice, moč kurilne naprave in obremenitve, ki se v kotlovnici oz. kurilnici pojavijo.

Mehansko in kombinirano prezračevanje se običajno uporabljata v večjih in bolj kompleksnih sistemih ogrevanja, kjer je potrebno zagotoviti velike količine svežega zraka.

ALI STE VEDELI?

Po 7. členu Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav iz leta 2013 je potrebno v novih in rekonstruiranih stavbah imeti prostor s kurilno napravo, ki obratuje odvisno od zraka v prostoru, zunanjo steno, skozi katero se izvede dovod zraka.

Nasvet

Za ureditev ustreznega načina prezračevanja v kotlovnici se posvetujte s strokovnjakom, ki pozna predpise, ki jih je potrebno upoštevati na področju ureditve prezračevanja v kotlovnici oz. kurilnici.

Kakšne so lahko posledice neustreznega prezračevanja kurilnice?

Neustrezno prezračevanje v kotlovnici lahko ogroža:

 • varnost,
 • zdravje,
 • delovanje naprav,
 • premoženje.

Se sprašujete zakaj je potrebna zadostna količina svežega zraka za varno delovanje vaše kotlovnice?

Če ni ustreznega prezračevanja lahko pride do kopičenja nevarnih plinov, kot sta ogljikov monoksid in dušikov oksid. Ti plini se lahko sproščajo pri izgorevanju kuriva. V primeru neustreznega prezračevanja se ti plini kopičijo v prostoru in lahko oz. povzročijo zastrupitev z ogljikovim monoksidom ali druge zdravstvene težave, kot so glavobol, slabost, omotičnost in omedlevica.

Poleg tega pa lahko zaradi neustreznega prezračevanja pride do težav s previsoko vlažnostjo in kondenzacijo. Kar pa na dolgi rok privede, do nastanka plesni, za katero pa prav tako vemo, da je nevarna za zdravje. Hkrati pa visoka vlažnost povzroča tudi korozijo na kovinskih površinah, s čimer se krajša življenjska doba naprav in se zmanjšuje njihova učinkovitost.

V primeru, ko pa se v kurilnici nahaja tudi gorljiv material, lahko neustrezno prezračevanje privede od prekomernega kopičenje toplote, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo. Verjetno se zavedamo, da se s tem ogrozi življenja in premoženje.

Ustrezno prezračevanje kurilnice torej zmanjša tveganje za varnost uporabnikov, poškodbe premoženja ter izboljšamo pogoje za učinkovito delovanje sistema in naprav v kurilnici.

Kurilnica oz. kotlovnica ter z njo povezani zakoni, pravilniki za kotlovnice in smernice

Spodaj navajamo nekaj predpisov, smernic in navodil, ki jih je potrebno upoštevati za pravilno prezračevanje kotlovnice, pa tudi druge pomembne informacije za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje ogrevalnih sistemov v stavbah.

Priporočilo!

Pomembno je, da se upoštevajo vsi veljavni predpisi in standardi, da se zagotovi varno in učinkovito delovanje kotla ter preprečijo morebitne nevarnosti za ljudi in okolje. Pri izbiri sistema prezračevanja za vašo kotlovnico je pomembno, da se posvetujete s strokovnjakom s tega področja, ki vam bo lahko pomagal pri izbiri ustrezne metode prezračevanja glede na vaše specifične potrebe in zahteve.