SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

S temi splošnimi prodajni pogoji se TRGO-MOKK (v nadaljevanju Prodajalec) in Kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih in pravicah za nemoteno medsebojno poslovanje. Splošni prodajni pogoji veljajo za vse dobave, razen v primeru, ko se pisno določi drugače. Nakupni pogoji ali kakršnikoli drugi pogoji, ki jih navaja Kupec, ne glede na njihovo sprejemljivost, ne predstavljajo obveze za Prodajalca.

1. PONUDBE IN POGODBENI SPORAZUMI
Naše ponudbe niso zavezujoče. Veljavne so samo pisno potrjene ponudbe. Če se stranki nista pisno dogovorili drugače, je rok veljavnosti ponudbe 30dni od dneva izstavitve. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo ali izgubo, povzročeno zaradi nepopolnih podatkov ali nepopolnih naročil s strani Kupca. Pridržujemo si pravico do spreminjanja naših izdelkov brez predhodne najave.

2. OBSEG IN VELJAVNOST NAROČILA
Naročilo je veljavno, če vsebuje vse podatke, ki jih Prodajalec potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo. Naročilo mora vsebovati: točen naslov prejemnika, davčno številko, nazive in količine naročenega blaga, želeni dobavni rok, način odpreme, način plačila in druge podatke, ki jih Prodajalec potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo.

Prodajalec ni dolžan sprejeti naročila in dobaviti blaga Kupcu v primerih, ko Kupec svojih obstoječih obveznosti do prodajalca ne poravna v roku. Prodajalec si pridružuje pravico, da lahko za izvedbo posameznih naročil od Kupca zahteva delno ali 100% predplačilo.

Če Kupec enostransko odstopi od naročila, potem ko ga je Prodajalec že sprejel, mora poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom.

3. CENE
V ceniku so navedene bruto cene. Veljajo izključno FCA tovarna (vključno z nalaganjem na tovornjak, razen če je v pogodbi navedeno drugače). Stroške kakršnega koli posebnega pakiranja nosi Kupec. V primeru, da se bodo cene repromateriala ali energentov na svetovnem trgu dvignile, si pridružujemo pravico do spremembe cen v enakem odstotku. O načrtovani spremembi cen, smo Kupca dolžni obvestiti mesec dni prej.

4. POGOJI DOBAVE
Pogoji dobave veljajo od trenutka, ko so dogovorjeni fiksni roki. Rok dobave začne teči od dneva potrditve naročila oz. ko so dorečene vse tehnične in ekonomske podrobnosti. Če Kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti, nas dobavni dogovor ne obvezuje.

5. ZAMUDA PRI DOBAVI
V primeru zamude pri dobavi je Kupec dolžen sprejeti podaljšanje dobavnega roka. Po izteku tega roka ima Kupec pravico, da prekliče pogodbo. V slednjem primeru sta obe stranki prosti obveznosti.

Če svojih obveznosti ne moremo pravočasno izpolniti zaradi okoliščin, ki jih ni mogoče nadzorovati (težave v proizvodnji, pomanjkanje surovin, splošna stavka, požar, vojna itd.), imamo pravico do podaljšanja dobavnega roka. V primeru, da kljub vsem naporom ne moremo dobaviti blaga, si pridržujemo pravico do delnega ali popolnega preklica pogodbe. V tem primeru Kupec ni upravičen do škodnega zahtevka.

6. DOBAVA IN POŠILJANJE
Običajni način dobave je cestni prevoz. S trenutkom, ko blago zapusti tovarno in se preda Kupcu, slednji prevzame vso odgovornost zanj. V primeru, da so dogovorjeni drugačni pogoji dobave (CIP, CPT, DDU), se ta izvaja v skladu z INCOTERMS. Blago, ki je pripravljeno za odpremo, mora biti takoj prevzeto, sicer ga imamo pravico skladiščiti na stroške ter tveganje Kupca. Če ni drugače določeno, postane blago last Kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila (pridržek lastninske pravice).

7. PLAČILNI POGOJI
Kupec mora plačati blago v skladu s pogodbeno definiranimi plačilnimi pogoji, do dneva zapadlosti, navedenega na računu. V primeru zamude se v skladu s 378. členom Obligacijskega zakonika zaračunavajo zamudne obresti, ki tečejo od dneva zamude dalje do poplačila.
Prodajalec lahko, kot pogoj za odloženo plačilo, od Kupca zahteva garancijo za plačila (bančna garancija, menica..ipd.).
V primeru, ko sta se stranki dogovorili za odloženo plačilo, sta stranki sporazumni, da nastane terjatev prodajalca do Kupca z dnem prevzema blaga.

8. GARANCIJA ZA KAKOVOST IN KOLIČINO
Očitne pomanjkljivosti mora naročnik javiti pisno takoj oz. ne kasneje kot v osmih dneh po prejemu blaga, sicer se smatra, da sta količina in kvaliteta dobavljenega blaga ustrezni.

Kupec ima pravico uveljavljati reklamacijo iz naslova skritih napak najkasneje v roku 6 mesecev od dneva odpreme blaga. Prodajalec si pridržuje pravico izbire, ali bo blago z napako nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu ali ponudil odškodnino.

Prodajalec ne odgovarja za napake, ki izvirajo iz nepravilne ali neustrezne uporabe blaga, nepravilne montaže blaga, naključja, nenamenske uporabe, malomarne uporabe, vzdrževanja, neprimerne druge opreme v katero je bilo blago vgrajeno ali vezano, napačnih konstrukcijskih rešitev Kupca, neustrezne lokacije uporabe, ali iz kemičnih, električnih, elektronskih vplivov na blago.

9. OMEJITEV ODGOVORNOOSTI
Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala Kupcu kot posledica Prodajalčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali nenatančnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani Kupca.

Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, Prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljen dobiček, poškodovanje drugih Kupčevih stvari, škode zaradi nedelovanja opreme, zastoja proizvodnje, in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode Kupca.

V vsakem primeru, je skupna in maksimalna odgovornost Prodajalca in z njim povezanih oseb, zaposlenih, poslovodij in podizvajalcev omejena na vrednost blaga, ki je povzročila škodni dogodek.

10. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na opremo, ki je predmet računa, do popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški. Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice tudi v primerih, ko Kupec ne poravna kupnine v celoti.

11. KONČNE DOLOČBE
Z naročilom pri Prodajalcu, Kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.

Glede medsebojnih razmerji, ki jih ti splošni prodajni pogoji ne določajo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.
Vse nastale spore v zvezi s tem splošnim prodajnimi pogoji si bosta stranki prizadevali reševati sporazumno. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče na sedežu tožeče stranke.