Aktivna požarna zaščita so VSE AKTIVNOSTI, ki so potrebne, da se ODKRIJE, JAVI, POGASI ali OMEJI požar.

Aktivna požarna zaščita je del protipožarne zaščite, katere naloga je varovanje življenj in premoženja v primeru požara.
Protipožarna zaščita je sistem ukrepov, predpisov, pravilnikov in zakonodaje, ki so bili sprejeti in jih je potrebno upoštevati, da se prepreči ali upočasni širjenja požara.

Aktivna požarna zaščita kako deluje in kaj obsega

Aktivna požarna zaščita
Aktivna požarna zaščita obsega tako osebno posredovanje tistega, ki bo požar gasil ročno z gasilnim aparatom, kot tudi avtomatsko delovanje sistemov. Npr. javljanje požara preko požarnih alarmov, vklop šprinklerjev preko senzorjev za dim…

Uporaba aktivne požarne zaščite se je začela že v davni preteklosti, ko se je za gašenje požarov uporabljalo preproste metode, kot so uporaba vode, peska in drugih materialov. Kasneje, pa se je z razvojem tehnologij in znanosti začelo razvijati nove sisteme za gašenje požarov, kot so haloni, ogljikov dioksid in pene. Zaradi pomembnosti varovanja okolja in iskanja večje učinkovitosti sistemov pa so se v zadnjih desetletjih razvili novi izboljšani sistemi aktivne požarne zaščite.

Aktivna požarna zaščita obsega

 • Zaznavanje požarov (detektorji dima, požara in toplote)
 • Alarmiranje (požarni alarmi)
 • Gašenje požarov
  • Šprinklerji (avtomatski gasilni sistemi)
  • Gasilni aparati
  • Sistemi za odvod dima (strešne kupole, mehanski odvod dima prek ventilatorjev in dimodvodnih kanalov, dimne lopute) – Ali ste vedeli , da je dim bolj nevaren, kot požar? Odvod dima iz stavbe je izjemnega pomena za varovanje življenj, saj gasilcem podaljšuje čas za evakuacijo ljudi. Če vas zanimajo dimne lopute si lahko več o njih preberete tukaj.
 • Varnostna razsvetljava je namenjena zagotavljanju vidljivosti, ko se zaradi požara izklopi glavno napajanje.

Zaznavanje požara

Detektorji dima, požara in toplote imajo funkcijo zaznavanja požara. Nameščeni so v prostoru in v primeru požara sprožijo požarni alarm. Najbolj pogosti detektorji so detektorji dima, ki ko zaznajo dim sprožijo alarm. Ta pa lahko sproži nadaljnje ukrepe, kot je na primer sprožitev gasilnega sistema (šprinklerjev).

Alarmiranje

Alarmiranje se lahko izvaja preko požarnih alarmov ali preko obveščanja zaposlenih. Namen alarmiranja je, da se o požaru obvesti vse uporabnike stavbe, da se ti lahko varno in hitro evakuirajo iz objekta ter obvesti npr. tudi požarno brigado.

Gašenje požarov

Gašenje požarov lahko poteka na različne načine. Kakšni sistemi in elementi se bodo uporabili pri gašenju je odvisno tudi od vrste požara in vrste objekta. V stavbah, kjer je več uporabnikov, se najpogosteje uporabljajo avtomatski gasilni sistemi, ki se ob zaznavi požara samodejno sprožijo. Gasijo lahko s pomočjo vode, pene ali plina. V stavbah, kjer pa je manj uporabnikov, pa se lahko uporabljajo tudi ročni gasilni aparati ali sistemi.

Kadar gre za večje objekte ali objekte, kjer se zadržuje večje število ljudi, industrijske objekte, pa se lahko uporabljajo tudi druge komponente kot so avtomatske zapore vrat in sistemi za odvod dima.

Obseg aktivne požarne zaščite se razlikuje glede na vrsto objekta ali lokacijo. Sistemi, ki se uporabljajo v bolnicah so lahko drugačni od sistemov v industrijskih objektih. Pomembno je, da upoštevamo, poznamo in implementiramo najnovejše zakone, standarde in smernice ter, da redno vzdržujemo in preverjamo delovanje sistemov. Na ta način zagotovimo optimalno varnost in zanesljivost stavbe in sistema.

Varnostna razsvetljava

Tudi varnostna razsvetljava je del aktivne požarne zaščite in je zelo pomembna za zagotavljanje varnosti in zaščite ljudi in njihovega premoženja. V primeru, ko pride do požara in se izklopi glavno napajanje je zelo pomembno, da se z varnostno razsvetljavo vzpostavi vidljivost in osvetlitev.

Pomembno je, da je varnostna razsvetljava zanesljiva in redno vzdrževana. Pri načrtovanju, vgradnji in vzdrževanju varnostne razsvetljave je tako kot pri ostalih elementih aktivne požarne zaščite potrebno upoštevati predpise, ki urejajo to področje.

Varnostna razsvetljava vključuje:

 • postavitve svetlobnih znakov, ki osvetljujejo izhode, stopnišča in evakuacijske poti
 • sistem samodejnega zagona varnostne razsvetljave v primeru izkopa glavnega napajanja

Lastnosti aktivne požarne zaščite

Vsaka od vrst protipožarne zaščite ima svoje lastnosti prednosti in slabosti. Tako se tudi aktivna požarna zaščita razlikuje od pasivne požarne zaščite in od drugih metod za preprečevanje in zatiranje požarov.

Aktivna požarna zaščita zagotavlja zgodnje zaznavanje in ukrepanje v primeru požara. V primeru požara sproži alarme in omeji požar, ter na ta način zmanjšuje tveganje za poškodbe ljudi in njihovega premoženja, ter okolja.

Z uporabo avtomatskih gasilnih sistemov lahko hitro in učinkovito zatre požar. Hitrost in učinkovitost sistema pomembno zmanjšata tveganje za izgubo človeških življenj in izgubo premoženja .

Elemente aktivne požarne zaščite je mogoče enostavno preverjati in vzdrževati. Le redno vzdrževani sistemi bodo delovali učinkovito, zanesljivo in bodo nudili ustrezno zaščito v primeru požara.

Če aktivno požarno zaščito primerjamo s pasivno požarno zaščito je njena prednost v tem, da pasivna požarna zaščita nima sposobnosti zaznavanja požara in samostojnega ukrepanja. Pasivna požarna zaščita je osredotočena na vgradnjo gradbenih elementov (strop, stena, vrata, požarne lopute, požarne rešetke, manšete…), ki naj bi v primeru požara upočasnili širjenje požara in omogočili uporabnikom evakuacijo iz stavbe. Učinkovitost pasivne požarne zaščite je v veliki meri odvisna od načrtovanja in izvedbe, to pa lahko bistveno vpliva na njeno učinkovitost v primeru požara.

Najpomembnejše prednosti aktivne požarne zaščite so torej:

 • zgodnje zaznavanje
 • hitro ukrepanje
 • učinkovito zatiranje oz. omejevanje požara.

A vendar sta pasivna in aktivna požarna zaščita sta kot dve prijateljici, ki ne moreta dobro funkcionirati ena brez druge. Kljub temu vedno malce tekmujeta katera je boljša. A vsaka ima svoje lastnosti, prednosti in slabosti. Prva ni boljša od druge in obratno. Samo skupaj sta učinkovita celota, ki pomaga varovati življenja, premoženje in okolje.

Kaj moramo upoštevati pri izbiri sistemov aktivne požarne zaščite

Pri izbiranju sistema in elementov aktivne požarne zaščite je potrebno upoštevati več kriterijev, ki jih navajamo spodaj. Hkrati pa mora izbrani sistem izpolniti potrebe in zahteve določenega okolja.

Vrsta objekta

Zavedati se je potrebno, da se bo sistem in elementi aktivne požarne zaščite razlikovali glede na velikost in namen stavbe oz. prostora. V primeru, ko gre za industrijski objekt bo sistem aktivne požarne zaščite drugačen, kot v primeru, ko gre za stanovanjski objekt.

Tveganje

Pri izbiri aktivne požarne zaščite je potrebno predvideti različne scenarije in tveganja za požar.
Odgovoriti moramo na vprašanja:

 • Ali imamo veliko elektronskih naprav
 • Ali skladiščimo nevarne in vnetljive snovi
 • Kakšno največje število ljudi je lahko prisotno v prostoru oz. stavbi
 • Kako gibljive so te osebe

Zakonske zahteve

Pri dimenzioniranju aktivne požarne zaščite je potrebno upoštevati zakonske zahteve, ki so predpisane na lokalni, državni ali mednarodni ravni (npr. EU). Ti predpisi običajno določajo minimalne zahteve pri dimenzioniranju aktivne požarne zaščite, njenemu vzdrževanju in pregledovanju sistema.

Zanesljivost

Ker gre za sisteme, ki lahko pomagajo reševati premoženje in življenja ljudi je pomembno, da je sistem aktivne požarne zaščite zanesljiv. Pri izbiri je potrebno izbirati sisteme oz. izdelke, ki imajo ustrezno dokumentacijo, veljavne certifikate ali izjave o lastnostih.

Vzdrževanje

Za učinkovitost sistemov aktivne požarne zaščite je redno vzdrževanje bistveno. Pri izbiri sistema je zato pomembno, da se upošteva tudi stroške vzdrževanja ter razpoložljivost in usposobljenost servisnih služb.

Proračun

Kakšen sistema aktivne požarne zaščite boste izbrali je seveda odvisno tudi ob vašega proračuna. Na trgu je veliko ponudnikov izdelkov, med katerimi pa so lahko velike razlike v ceni in kakovosti. Zato je pomembno, da pridobite več različnih ponudb.
Poleg cen samih elementov je potrebno upoštevati tudi stroške vgradnje, vzdrževanja ter morebitne nadgradnje sistema v prihodnosti.

Okolje

Tudi okolje lahko vpliva na učinkovito delovanje sistema aktivne požarne zaščite. Npr. izredno nizke ali izredno visoke temperature. Prav tako pa je pomembno, da uporabimo izdelke, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za okolje.

Zakoni in predpisi, ki veljajo na področju aktivne požarne zaščite

Spodaj navajamo nekatere standarde, predpise, pravilnike in smernice, ki  v Sloveniji veljajo na področju aktivne požarne zaščite in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju, izbiri, vgradnji ter vzdrževanju sistemov aktivne požarne zaščite.

Zakoni in predpisi, ki veljajo na področju aktivne požarne zaščite

Zakoni

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
To je glavni zakon, ki ureja področje varstva pred požarom v Sloveniji. Vsebuje splošna pravila in predpise glede aktivne požarne zaščite, ki jih je treba upoštevati.

Pravilniki

Standardi

 • SIST EN 12845:2015+A1:2020
  Ta evropski standard določa zahteve in podaja priporočila za projektiranje, vgradnjo in vzdrževanje vgrajenih šprinklerskih sistemov v zgradbah in industrijskih obratih ter posebne zahteve za šprinklerske sisteme, ki so nujni za ukrepe za zaščito življenj. Standard vsebuje tudi smernice za izbiro ustreznega sistema za gasilne naprave glede na vrsto objekta, velikost in namen objekta.
 • SIST EN 54:
  Ta evropski standard je sestavljen iz več pod standardov, ki opredeljujejo zahteve in metode za projektiranje, namestitev in vzdrževanje sistemov za požarno opozarjanje in obveščanje. Standard vsebuje tudi priporočila glede izbire in namestitve senzorjev dima in ostale opreme za zaznavanje požara.

Smernice

 • Tehnična smernica-TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, ki obsega priporočene gradbene smernice glede:
  • Širjenje požara na sosednje objekte” (obravnava zahtev iz 3. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah),
  • “Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara in dima po stavbah” (obravnava zahtev iz 4. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah)
  • “Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje” (obravnava zahtev iz 5. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah),
  • “Naprave za gašenje in dostop gasilcev” (obravnava zahtev iz 6. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah).
 • Smernica-SZPV-405-1 – Naprave za naravni odvod dim in toplote

 

Za vsa morebitna vprašanja povezana z dimnimi in dimoodvodnimi loputami, ko so del sistemov za odvod dima in toplote, pa se lahko obrnete na nas in z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.